Dotacje

Firma CAD/CAM SOLUTION Sp z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) uzyskała dofinansowanie do projektu pod tytułem "Wdrożenie innowacyjnej technologii do projektowania oraz produkcji narzędzi tłocznych ze stali wysokomanganowych"

Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii do projektowania i produkcji narzędzi tłocznych ze stali wysokomanganowych w oparciu o przeprowadzone prace B+R.

Wdrożenie projektu zapewniło zakup następujących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • prasa 1500T Try-out,
 • stacja trafo,
 • suwnica 32T,
 • mobilna spawarka laserowa,
 • skaner 3D,
 • sprzęt komputerowy, W tym:
  • Sprzęt Komputerowy - 3 sztuki stacji roboczych
  • oprogramowanie do symulacji procesu tłoczenia
  • oprogramowanie do tworzenia powierzchniowej geometrii modelu.
 • inteligentny system zarządzania procesami produkcji

W ramach projektu wprowadzono innowacje procesową, produktową oraz organizacyjną.

Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty w zakresie produktowym – najwyższa jakość produktu/usługi i technologicznym – przedsiębiorstwo oparte na wiedzy.

Bezpośrednimi odbiorcami nowych produktów / usług będą producenci elementów samochodów (detale produkowane ze stali wysokomanganowych). Docelowymi odbiorcami będą użytkownicy nowych samochodów, w których zastosowanie znajdą elementy wykonane ze stali wysokomanganowych.

Celem nadrzędnym niniejszego projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym.

Projekt prowadzi do rozszerzenia skali działalności firmy CAD/CAM SOLUTION, w tym zwiększenia zatrudnienia, poziomu technologicznego i organizacyjnego oraz rozwoju współpracy zarówno w sferze gospodarczej, jak i naukowej.

 

Projekt odpowiada również na problem niskiej aktywności współpracy sfery biznesu z ośrodkami B+R. Zaplanowane przedsięwzięcie tworzy warunki dla rozwoju tego rodzaju współpracy. Poprzez realizację projektu stworzymy trwałą ścieżkę partnerstwa pomiędzy jednostką naukową a przemysłem, co podniesie konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych technologii.

 

Firma nasza, posiadająca stabilną pozycję rynkową, świadoma jest, iż żeby sprostać wymaganiom współczesnego rynku, które stają się coraz bardziej rozbudowane i dotyczą coraz szerszego rozumienia jakości zarówno produktów jak i samego procesu produkcyjnego, musi realizować działania inwestycyjne, w których dodatkowo uwzględniony jest aspekt pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego. Wpisana w projekt inwestycja, której efektem będzie przede wszystkim podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, wzrost zatrudnienia, rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa warunków, bezpieczeństwa i higieny pracy, optymalizacja kosztów produkcji, zwiększenie zakresu stosowania nowoczesnych technologii ICT jest więc w pełni adekwatna do wymogów rynku.

 

Wartość projektu ogółem:      10.843.188,00 PLN

Wkład Funduszy UE:              2.644.680,00 PLN